LA INVERSIÓ EN L’EMPRESA

Concepte d’inversió, Caracteístiques d’una inversió, Classificació de les inversions,Métodes de valoració i selecció d’inversions, TIR i VAN, Les inversions i el risc