NORMALITZACIÓ I VERIFICACIÓ COMPTABLE + LEGISLACIÓ FISCAL

El Pla General de Comptabilitat. Normalització Comptable, Verificació comptable, Legislació mercantil, Legislació fiscal, Documentació, Els impostos i la societat