EL FINANÇAMENT EN L’EMPRESA II. ELS CICLES INTERNS

Els cicles de l’empresa, El cicle llarg, El cicle curt, Període mitjà de maduració,Càlcul del període mitjà de pagament, Període mitjà de maduració d’una empresa comercial, Relació entre el període mitjà de maduració i el fons de maniobra

LA INVERSIÓ EN L’EMPRESA

Concepte d’inversió, Caracteístiques d’una inversió, Classificació de les inversions,Métodes de valoració i selecció d’inversions, TIR i VAN, Les inversions i el risc

EL TREBALL I LA LEGISLACIÓ LABORAL

Què és el treball, El marc normatiu laboral, Les principals normes laborals, Drets i deures laborals, Les facultats de l’empresari, La respresentació dels treballadors i els empresaris,Les organitzacions sindicals, La representació dels treballadors a l’empresa, Les organitzacions empresarials, Negociació col·lectiva, Els conflictes laborals, El contracte de treball, El salari, Tècniques d’anàlisi del compte de resultats de l’empresa

L’Element Humà Dins de l’Empresa

L’element humà dins de l’empresa, El departament de recursos humans, Gestió del coneixement, La igualtat del treball

NORMALITZACIÓ I VERIFICACIÓ COMPTABLE + LEGISLACIÓ FISCAL

El Pla General de Comptabilitat. Normalització Comptable, Verificació comptable, Legislació mercantil, Legislació fiscal, Documentació, Els impostos i la societat

Fórmules Física – Resum

Cinemàtica unidimensional i bidimensional, Dinàmica, Camp gravitatori, Moviment de Satèl·lits, Camp elèctric, Electromagnetisme, Isòtops, Corrent altern.

Falta material? Comparteix apunts!