Patrimoni i la Comptabilitat

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

EL PATRIMONI EMPRESARIAL, LA COMPTABILITAT,LA PARTIDA DOBLE, ELS ASSENTAMENTS

RESUM BLOC 1

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

COMPTABILITAT: CONCEPTE I OBJECTIUS, PATRIMONI EMPRESARIAL,ACTIU CORRENT, PATRIMONI NET, PASSIU NO CORRENT, PASSIU CORRENT, PARTIDA DOBLE I NORMATIVA COMPTABLE, PRINCIPIS COMPTABLES, CICLE COMPTABLE: CONCEPTE I FASES, CONCEPTE I OBJECTIUS DE L’ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS, LA VERIFICACIÓ COMPTABLE: LA AUDITORIA. CONCEPTE I TIPOLOGIA

EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT

1.1 EL PATRIMONI EMPRESARIAL
1.2 LA COMPTABILITAT
1.3 LA PARTIDA DOBLE
1.4 ELS ASSENTAMENTS